AGROENERGIA

AGROENERGIA (do 30.06.2027r., koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nie stanowią kosztu kwalifikowanego)

Beneficjentem końcowym programu jest:
• Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna
powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed
złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.
• Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna
powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed
złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność
gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w
odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z
wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć:
1. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:
a) instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50
kW,
b) instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
c) pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest
uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany
zakres przedsięwzięcia,
d) instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła,
sprzężone w jeden układ, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem
audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła,
służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności
rolniczej.
2. Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1) lit. a, b oraz d. Warunkiem
dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt. 1).
3. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji (decyduje
Punkt Poboru Energii).

Intensywność dofinansowania:
1.Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię,
zgodnie z poniższą tabelą:

dofinansowania

2.Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub
elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się zgodnie z
powyższą tabelą na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w
wysokości 10 tys. zł.
3.Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów
energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania
energii.
Możliwość łączenia z ulgą termomodernizacyjną.