ENERGIA DLA WSI

Pożyczka do 25 mln zł i/lub dotacja do 20 mln zł na danego beneficjenta
(inwestycja nie może być rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie)

Z programu „Energia dla wsi” może skorzystać:
1. Rolnik – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba
prawna, która w ramach działalności rolniczej prowadzonej przez okres co najmniej 12 miesięcy,
prowadzi:
• gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, położone w ramach zabudowy
zagrodowej w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych lub
• dział specjalny produkcji rolnej.
2. Spółdzielnia energetyczna lub jej członek
3. Powstająca spółdzielnia energetyczna – spółdzielnia lub spółdzielnia rolników, której przedmiotem
działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego
źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie
na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, która zamierza ubiegać się o umieszczenie
jej danych jako spółdzielni energetycznej w wykazie spółdzielni energetycznych prowadzonym przez
Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Dofinansowaniu podlegają:
– gdy z programu korzysta Rolnik
• instalacje fotowoltaiczne i instalacje wiatrowe o mocy powyżej 50 kW nie większej niż 1 MW
• magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji j.w.
• elektrownie wodne i biogazownie rolnicze o mocy powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW
– gdy z programu korzysta istniejąca spółdzielnia energetyczna lub jej członek lub powstająca spółdzielnia
energetyczna:
• instalacje fotowoltaiczne, instalacje wiatrowe, elektrownie wodne i biogazownie o mocy powyżej 10
kW nie większej niż 10 MW
• magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji jw.

Wysokości dofinansowań:
• wsparcie na instalacje fotowoltaiczne i instalacje wiatrowe – pożyczka do 100% kosztów
kwalifikowanych.
• wsparcie na magazyn energii – dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych.
• wsparcie na elektrownie wodne i biogazownie – dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych i/lub
pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalny poziom dotacji może zostać zwiększony o:
• 20 punktów procentowych – w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;
• 10 punktów procentowych – w przypadku średniego przedsiębiorcy.